Ön Bilgilendirme Formu

Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

  1. SATICI FİRMA BİLGİLERİ

 

Mat Sportif Ticaret A.Ş. (Mersis: : [0613080049200014)

Adres: 42 Maslak Ahi Evran Caddesi Ofis Blok 4 Zemin Kat No:16

Sarıyer – İstanbul 34396.

Telefon: 0530 344 8726

Home – Product VR

 

  1. MAL/HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ

 

Tüketici, satın aldığı döneme ilişkin ödemeyi yaptığı sürece https://www.urbanriders.com/ adresinde ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan Urban Riders uygulamalarında bulunan program ve içerikleri internet üzerinden izleme hakkı edinmektedir. Sözleşme feshedilmediği sürece ilgili dönem sonunda takip eden döneme ait ücret tahsil edilecek ve izleme hakkı yenilenecektir.

 

  1. MAL/HİZMETİN FİYATI

 Banka veya Kredi Kartıyla 1 Günlük Abonelik: 29 TL (Tüm vergiler dâhildir).

Banka veya Kredi Kartıyla 1 Haftalık Abonelik: 79 TL (Tüm vergiler dâhildir).

Banka veya Kredi Kartıyla 1 Aylık Abonelik: 139 TL (Tüm vergiler dâhildir).

 

 

Urban Riders her zaman ürün ve/veya hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

  1. MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

 

Satın alınan hizmet, otomatik olarak, müşterinin abonelik işlemine onay verip ödemenin gerçekleştiği andan itibaren elektronik ortamda teslim edilmektedir. Alıcı siteye kaydolurken bildirdiği kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile giriş yaparak doğrudan site veya uygun mobil cihazlar üzerinden hizmet alabilir.

 

  1. CAYMA HAKKI

 

İşbu ön bilgilendirme formunda tanımı yapılan ve satışı gerçekleştirilen ürün, niteliği itibarıyla elektronik ortamda anında ifa edilen ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi nitelikte olduğundan, cayma hakkı bulunmamaktadır.

 

  1. FESİH ŞARTLARI

 

Urban Riders, Ön Bilgilendirme Formu’nda belirlenen yükümlülüklerini taahhüt ettiği süre içinde ayıpsız olarak yerine getirmekle yükümlüdür. Aksi halde, müşteri sözleşmeyi haklı nedenle usulüne uygun olarak yapılacak bildirim ile feshedebilir. Sözleşmenin müşteri tarafından haklı nedenlerle usulüne uygun olarak yapılacak bildirim ile feshi halinde, satın alınan hizmet dönemine ilişkin olarak ödenen bedeller, müşterinin mal/hizmet alımı nedeni ile almış olduğu hizmet, her türlü hediyeler ve varsa başkaca kazanımlara ait bedelleri düşüldükten ve ayrıca abone olduğu için yararlandığı her türlü fiyat avantajları ile elde ettiği kazanımlar mahsup edildikten sonra müşteriye iade edilecektir. Sözleşmenin haklı neden olmaksızın feshi halinde herhangi bir iade söz konusu olmayacaktır.

Sözleşmenin feshi halinde, müşteri tarafından satın alınan döneme ilişkin olarak peşinen ödenmiş tutarlar nedeniyle hizmet, ilgili hizmet süresinin sonuna kadar sunulacak ve bu tarihte sonlandırılacaktır.

 

  1. MÜŞTERİLERİN KİŞİSEL VERİLERİ ve MÜŞTERİLERİN HAKLARI

 

Urban Riders abonelik hizmetlerini sunmak için, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (“KVKK”) gereği Urban Riders; müşteri kişisel verilerini, Urban Riders aboneliği çerçevesinde işleyecek, aktaracak, saklayacak, sınıflandıracak ve profillemesini yapabilir. Müşteri “İlgili Kişi” sıfatıyla; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanıp kullanmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı Urban Riders’in işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişileri öğrenme, kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle Müşteri/ İlgili Kişi’nin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahiptir.

 

  1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

Abonelik Sözleşmesi konusu mal ve hizmetlere ilişkin şikâyet ve itirazlar konusunda yapılacak başvurular, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, mal veya hizmeti satın aldığı veya müşterinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilecektir.

 

  1. KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN YAPILAN BAŞVURULAR VE İTİRAZLAR

 

Müşteri/İlgili Kişi değişitirilmesi de dahil olmak üzere kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesi veya KVKK’nun 11. maddesinde yer alan haklardan doğan şikayet ve taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Urban Riders’[email protected] şeklindeki elektronik posta adresinden talep edebilir. Urban Riders, Müşteri/ İlgili Kişi taleplerini her hâlükârda yazılı talebin sunulmasından itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Başvuruya sebep olan durumun veri sorumlusu sıfatıyla Urban Riders’ten kaynaklandığı durumlarda; Müşteri/İlgili Kişi tarafından incelemeye dair herhangi bir meblağ ödendiyse, bu tutar Müşteri’ye iade edilir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun öngördüğü tarife dair ücretler saklıdır.

Yapılan başvurunun reddedilmesi veya şikâyetin olumsuz sonuçlanması halinde, Müşteri/ İlgili Kişi; sonucu yazılı veya elektronik öğrenmesinden itibaren 30 (otuz) ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir.

 

URBAN RIDERS HAKKINDAKİ GELİŞMELER İÇİN
#UNEWS 'a ABONE OL!
Invalid email address