Mesafeli Ekipman Kira Sözleşmesi

MESAFELİ EKİPMAN KİRA SÖZLEŞMESİ

Aşağıda bilgileri yazılı MAT SPORTİF TİCARET A.Ş. (bundan böyle “URBAN RIDERS” olarak anılacaktır) ile KİRALAYAN arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarda işbu “Mesafeli Ekipman Kira Sözleşmesi” (“Sözleşme”) akdedilmiştir.

Ayrıca URBAN RIDERS ve KİRALAYAN ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

 1. TARAFLAR :

KİRAYA VEREN

Unvanı                            : MAT SPORTİF TİCARET A.Ş.

Adresi                             Maslak Mahallesi, Atatürk Oto Sanayi 55. Sokak Maslak 42 Plaza

No:4/16, Sarıyer/İstanbul, Türkiye

MERSİS No                   : 0613080049200014

Telefon                           : +90 (530) 344 87 26

 • KİRALAYAN

Adı ve Soyadı                 : [●]

Adresi                             : [●]

(İşbu Sözleşme’ye göre yasal tebligat adresidir)

Telefon                           : [●]

E-posta                           : [●]

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme mülkiyeti URBAN RIDERS’e ait olan, Schwinn marka IC2 model Egzersiz Bisikleti (Indoor Cycle Spin Bike)’nin (bundan böyle “Kiralanan” olarak anılacaktır) KİRALAYAN tarafından kiralanmasına ilişkindir.

3.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

  • URBAN RİDERS tarafından MÜŞTERİ’ye iki kiralama seçeneği sunulmakta olup MÜŞTERİ, Kiralanan’ı AYLIK ya da 4 AYLIK kiralayabilir. MÜŞTERİ’nin seçtiği kiralama süresi sonunda Sözleşme hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erecektir.
  • Sözleşme süresinin dolmasına rağmen Kiralanan’ın herhangi bir sebeple URBAN RIDERS tarafından teslim alınmaması, Sözleşme’nin uzadığı anlamına gelmeyecektir. Sözleşme’nin yenilenmesi Tarafların karşılıklı ve yazılı olarak anlaşmasına bağlıdır.
 1. KİRALAMA BEDELİ VE ÖDEME
  • Kiralama bedeli:
 • Aylık kiralamalarda KDV dahil 1.200,00-TL (Bin iki yüz Türk Lirası)
 • 4 aylık kiralamalarda KDV dahil 3.000,00-TL (Üçbin Türk Lirası)

Kiralama bedeli işbu Sözleşme’nin fiziken veya mesafeli olarak sanal ortamda kurulması anında peşin olarak ödenecektir.

 • Ödemeler kredi kartı ve/veya Apple Pay, Google Pay İyzico gibi ödeme araçları ile yapılmakta olup MÜŞTERİ’nin bildirdiği kredi kartına ve/veya ödeme araçlarına ilişkin herhangi bir bilgi URBAN RIDERS tarafından görülmeyecek ve kaydedilmeyecektir. Bu bilgiler çalışılan banka ve/veya ödeme aracı tarafından şifrelenerek korunacaktır.
 • MÜŞTERİ’nin bildirdiği kredi kartı kendisine ait değilse ve/veya hesabın yetkili sahibi değilse, ödemeye ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir. Bu durum sebebi ile Urban Riders herhangi bir şekilde maddi ve/veya manevi zarara uğrar ise MÜŞTERİ, Urban Riders’ın uğradığı her türlü maddi ve manevi zararı gidereceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. KİRALAMA ŞARTLARI
  • Kiralanan’ın KİRALAYAN’a teslimi URBAN RIDERS’in sorumluluğunda olup Kiralanan’ın teslimine ilişkin herhangi bir ek ücret talep edilmemektedir.
  • KİRALAYAN, Sözleşme süresinin dolmasına ve URBAN RIDERS tarafından Kiralanan’ın teslim alınması için araç yollanmasına rağmen Kiralanan’ı iade etmekten imtina etmesi halinde günlük 300,00-TL cezai şart ödemekle yükümlü olduğunu kabul etmektedir. KİRALAYAN tarafından Kiralanan’ın iade edilmesinden imtina edilmesi hususu, URBAN RIDERS tarafından tutulacak tutanak ile tespit edilecek olup KİRALAYAN bu durumu peşinen kabul eder.
  • Kiralanan’ın gerek Sözleşme süresi sonunda KİRALAYAN tarafından iade edilmesi, gerekse de URBAN RIDERS’in ihtiyaç duyması sebebi ile işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshederek Kiralanan’ı geri almak istemesi halinde Kiralanan’ın nakli URBAN RIDERS’in sorumluluğunda olup URBAN RIDERS tarafından herhangi bir ek ücret talep edilmemektedir.
  • KİRALAYAN, mülkiyeti URBAN RIDERS’e ait olan Kiralanan’ın fotoğrafını sosyal medya dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın herhangi bir mecrada paylaşması, URBAN RIDERS’in ticari markası olan “URBAN RIDERS”ın etiketlenmesi şartına bağlıdır. KİRALAYAN’ın bu hükme aykırı davranışı işbu Sözleşme’nin esaslı ihlalini teşkil edecek olup URBAN RIDERS işbu Sözleşme’yi derhal ve tazminatsız olarak feshetme hakkına haizdir. Böyle bir durumda Kiralama Bedeli iade edilmeyecek ve cezai şart olarak URBAN RIDERS’te kalacaktır.
  • Kiralanan’ın KİRALAYAN’a teslimi ile birlikte hasar ve sorumluluk KİRALAYAN’a geçecektir. Bu kapsamda KİRALAYAN, Kiralanan’ı amacına uygun bir şekilde kullanmakla, hasar gelmemesi için gereken tüm önlemleri almakla sorumludur. Kiralama süresince olağan kullanımdan kaynaklı eskimeler ve arızalar hariç olmak üzere, Kiralanan’a gelen hasarlardan ve arızalardan münhasıran KİRALAYAN sorumludur.
  • Kiralanan’ın kiralama süresi içerisinde arızalanması, kısmen veya tamamen bozulması halinde KİRALAYAN durumu derhal URBAN RIDERS’e bildirmekle ve URBAN RIDERS’te bildirimin kendisine ulaşmasından itibaren 3 iş günü içerisinde gerekli servis desteğini sağlamakla yükümlüdür. Kiralanan’da meydana gelen arızanın giderilememesi durumunda URBAN RIDERS, Kiralanan’ı 3 iş günü içerisinde yeni bir bisiklet ile değiştirecektir. URBAN RIDERS’in elinde değişimin yapılabileceği bisiklet bulunmaması durumunda ise KİRALAYAN’a bedelsiz olarak ders verecektir. Verilecek ders sayısının nasıl hesap edileceği Sözleşme’nin 6. maddesinde izah edilmiştir.
  • Kiralanan’da meydana gelen arıza KİRALAYAN’ın kusurundan kaynaklanıyor ise URBAN RIDERS, arızanın giderimi için harcanan bedeli KİRALAYAN’dan talep etme hakkına haizdir.
 1. CAYMA HAKKI
  • KİRALAYAN; Kiralanan’ın kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, URBAN RIDERS’a yazılı olarak bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. ALICI, işbu Form ile Mesafeli Ekipman Kira Sözleşmesi’ni kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
  • Cayma hakkının kullanılması halinde, (i) kişiye veya KİRALAYAN’a teslim edilen ürünün faturasının, (iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır) (ii) iade formunun ve (iii) Kiralanan’ın, varsa standart aksesuarları ile birlikte, eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
  • URBAN RIDERS, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli iade etmekle ve 10 günlük süre içerisinde Kiralanan’ı almakla yükümlüdür.
  • KİRALAYAN’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa KİRALAYAN kusuru oranında URBAN RIDERS’in zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan KİRALAYAN sorumlu değildir.
 1. FESİH

URBAN RIDERS’in Kiralanan’a ihtiyaç duyması halinde işbu Sözleşme URBAN RIDERS tarafından her zaman tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedilebilir. Sözleşme’nin feshi halinde URBAN RIDERS (i) fesih tarihi itibarıyla kalan kiralama süresine ilişkin kira bedelini KİRALAYAN’a geri ödeyebileceği gibi (ii) KİRALAYAN’a bedelsiz olarak ders verebilecektir. Seçimlik hak URBAN RIDERS’e ait olup Taraflar bu hususu peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bedelsiz olarak verilecek ders sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanacak olup çıkan sonucun küsuratlı olması halinde sayı yukarı yuvarlanacaktır:

 • Aylık Kiralamada:

Sözleşme Süresinin Dolmasına    x    32,00-TL (Günlük Kiralama Bedeli)

Kalan Gün Sayısı

————————————————————————————-

Indoor Cycling veya BUUT Tek Ders Fiyatı

 • 4 Aylık kiralamada:

Sözleşme Süresinin Dolmasına    x    25,00-TL (Günlük Kiralama Bedeli)

Kalan Gün Sayısı

————————————————————————————-

Indoor Cycling veya BUUT Tek Ders Fiyatı

 1. DEVİR YASAĞI

KİRALAYAN, işbu Sözleşme’den doğan hak ve alacaklarını URBAN RIDERS’ın yazılı onayı olmaksızın hiçbir suretle kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez ve temlik edemez.

 1. MUHTELİF HÜKÜMLER
  • URBAN RIDERS’ın “urbanriders.com” “www.ulivefitness.com” ve “www.ulive.one” adreslerinde yer alan “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası”, “Kullanım Koşulları”, “Ön Bilgilendirme Formu” ile “Abonelik Sözleşmesi” işbu Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçasıdır. KİRALAYAN, işbu Sözleşme’nin akdedilmesi ile birlikte URBAN RIDERS’ın sunduğu, anılan “Abonelik Sözleşmesi”nde tanımlanan Dijital İçerik hizmetinden bedelsiz olarak faydalanma hakkı kazanacak ve Sözleşme devam ettiği müddetçe devam edecektir.
  • İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz kılınması halinde Sözleşme’nin diğer maddeleri geçerliliğini koruyacaktır.
  • İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca (eski adı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile İstanbul (Çağlayan) Tüketici Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilidir.
URBAN RIDERS HAKKINDAKİ GELİŞMELER İÇİN
#UNEWS 'a ABONE OL!
Invalid email address